Posts Tagged ‘hofnarretje’

BOinK, en dat gun je ieder kind

maandag 13 december, 2010

Een bijzonder teletekst bericht op 13 december 2010:

De belangenvereniging van ouders in  de kinderopvang, BOinK, waarschuwt dat de Amsterdamse zedenzaak niet moet leiden tot een heksenjacht in de kinderopvang.
Voorzitter Jellesma zegt dat de aard en omvang van de zaak niet te bevatten is en dat mensen die dit met kinderen doen geestesziek zijn.Hij benadrukt dat de  andere 80.000 werknemers in de opvang  wel het beste met kinderen voorhebben.
Een moeder die twee jaar geleden al  melding maakte van misbruik van haar zoontje en een vriendje, werd door de  directeur van het kinderdagverblijf en
de politie niet serieus genomen. Dat heeft zij tegen de zender AT5 gezegd.

Hoewel er op dat moment nog geen enkel geluid richting de kinderopvang geuit is, waarschuwt meneer Jellema maar alvast. En omdat er bij ongeuite kritiek al direct de term heksenjacht in de mond genomen wordt, kan je wel verwachten wat de reactie zal zijn bij wel geuite kritiek.

Waarom is die man zo beducht voor reputatieschade van de kinderopvang?
Omdat de Belangenvereniging van ouders in werkelijkheid een vereniging is waarvan alleen oudercommissies binnen kinderopvang, buitenschoolse opvang , crèches en gastouderbureaus lid kunnen worden.
Die commissies betalen dan een contributie die afhankelijk is van het aantal groepen of bemiddelde kinderen. Wat er dus op neerkomt dat de commerciële instellingen in de kinderopvang voor de inkomsten uit contributie van BOinK zorgen. (En dat berekenen die organisaties natuurlijk weer door in hun tarieven).
Daarnaast ontvang BOinK voor projecten ook nog subsidie van OCW, het ministerie dat ook Stipko, de Stichting Promotie Kinderopvang subsidieert en als motto heeft “Kinderopvang, dat gun je ieder kind.”

Het is dus logisch dat men niet wil bijten in de hand die hen voedt. En beweert  de heer Jellema ook via de radio, dat hem niet is gebleken dat de kinderopvang te kort is geschoten in het toezicht op medewerkers. Ondanks de klacht van die moeder in 2008 die niet serieus genomen werd.

Het is wonderlijk dat je na zo’n incident volstaat met de bewering dat alle 80.000 werknemers het beste met kinderen voorhebben.
Dat had hij een week voor het bekend worden van het misbruik natuurlijk ook gezegd, en net als nu was dat dan een uitspraak geweest die niet op  wetenschap maar op een optimistisch vermoeden berustte.
We weten immers dat er veel mis is in de kinderopvang. Bijvoorbeeld op het punt van te grote groepen en ongekwalificeerde medewerkers en dat gemeenten op klachten van de ggd geen actie ondernemen.
Zie een artikel in de NRC hierover:
http://www.nrc.nl/economie/article2637309.ece/Kwaliteit_van_cregrave_ches_lijdt_onder_privatisering

site BOinK:  http://www.boink.info/home

site Stipko: http://www.datgunjeiederkind.nl/

Naschrift 14 december

Een dag later wordt in de Volkskrant al uit een genuanceerder vaatje getapt:

‘Geert Wilders slaagt er al niet in zijn Kamerleden goed te screenen, laat staan dat we 80 duizend medewerkers in de kinderopvang volledig  kunnen doorlichten’,zegt voorzitter Gjalt Jellesma van ouderbelangenvereniging Boink.
De branche zelf blijft nog vooral defensief:
Over  een verklaring omtrent het gedrag zegt Pico Kuiper, vicevoorzitter van de branchevereniging Ondernemers in de Kinderopvang: ‘Misschien moeten daar in de toekomst strengere eisen aan worden gesteld, maar we moeten van de kinderopvang  geen politiestaat maken.’

Wat kan je hier tegenin brengen als ouder?
Het onderstaande organigram op de website van BOinK geeft je een indruk waar die moeders in 2008 tegen op moesten boksen

1 Organigram medezeggenschap ouders

Deze afbeeldingen zijn inmiddels op de site van boink onzichtbaar gemaakt, of zoals ze daar misschien zeggen héél erg transparant.

Onderwerpen van gesprek bij de communicatielijnen (die in beide richtingen lopen):

  • 1 Onderwerpen van advies die gemandateerd zijn door locale oudercommissies (NB: kunnen voor verschillende lokale oudercommissies, verschillende onderwerpen zijn)
  • 2 Onderwerpen van advies die niet gemandateerd zijn door locale oudercommissies(NB: hoeven niet dezelfde te zijn, afhankelijk van mandaat aan centrale oc, zie onder 1)
  • 3 Communicatie vanuit centrale oc naar locale oc’s: notulen sturen, adviezen, peilingen. Vanuit locale oc’s: signalen afgeven aan centrale oc
  • 4 Intern overleg/ afspraken directie-management onderneming)
  • 5 Onderwerpen van advies OR-directie
  • 6 Informeel overleg
  • 7 Lokale Oudercommissies kunnen bij belangrijke aanstaande wijzigingen met elkaar overleggen, ook delen van ervaringen en documenten.
  • 8 Lokale oudercommissies- individuele ouders. Ouders kunnen signalen afgeven aan oudercommissie en andersom moet oc toetsen bij ouders, en weten wat er leeft.

Het is duidelijk dat BOinK een belangenorganisatie is. Maar om nou te zeggen dat de ouders hier het eerste en laatste woord hebben?

Nee, we hebben hier eerder te maken met zo’n overbodige korst van mee-etende managers lijkt me.

Advertentie

%d bloggers liken dit: