Posts Tagged ‘Uncategorized’

Terug naar Schalkhaar

woensdag 5 januari, 2011

Teletekst blijft een rijke inspiratiebron. Vanochtend was het weer raak:

 107   Teletekst wo 05 jan
***************************************
  VVD, PVV vallen over woorden Welten
***************************************
De VVD en de PVV nemen het korpschef
Welten kwalijk dat hij gezegd heeft dat
de Amsterdamse politie geen vrouwen met
een boerka gaat arresteren als het tot
een boerkaverbod komt.Agenten moeten
hun gezond verstand gebruiken,zegt hij.
"Ik voel me niet altijd een instrument
van de overheid dat onmiddellijk doet
wat er gevraagd wordt."
Het Kamerlid Hennis-Plasschaert (VVD)
zei in het Radio 1 Journaal dat Welten
zijn woorden moet terugnemen en dat de
minister hem daarop moet aanspreken.
PVV-leider Wilders vindt dat Welten
het beleid gewoon moet uitvoeren,"of
anders zijn biezen moet pakken".
***************************************

>Tsja, wat doe je als iemand die je eigenlijk een beetje een blaaskaak vindt, ineens iets verstandigs zegt?
Want wat Weltens zegt getuigt van gezond verstand al mag je je afvragen of het van evenveel verstand getuigt om het te zeggen.
Ik denk er eigenlijk over om hem een wandversiering voor zijn werkkamer te sturen waarop ik in een prachtig kruissteekje geborduurd heb
“Spreken is zilver. Zwijgen is goud. En gewoon doen is platina”

Want dat er mensen in Nederland opgepakt werden op kleding kenmerken (zoals een gele ster bijvoorbeeld) willen we toch niet weer terug?
Jongere lezers weten wellicht niet wat Schalkhaar in de titel van dit stukje doet. Om hen google werk te besparen hier een citaat uit Wikipedia.

Schalkhaar was in Nederland bekend als legerplaats. In de Westenberg Kazerne was tijdens de Tweede Wereldoorlog het Politie Opleidings Bataljon Schalkhaar gehuisvest, opgericht in juli 1941. Hier werden Nederlandse politiemensen onder Duits toezicht geschoold in de ideologie van de SS.”

Dat kon gebeuren omdat we hier toen leiders hadden die vonden dat politiemensen gewoon het beleid moesten uitvoeren want anders werden ze met biezen en al op de trein gezet.

Toch verbaast het me dat we noch niets van Ordebewaker Aptroot gehoord hebben.
De verkeersagenten zijn toch niet uit zijn portefeuille gehaald, hoop ik?

Advertentie

BOinK, en dat gun je ieder kind

maandag 13 december, 2010

Een bijzonder teletekst bericht op 13 december 2010:

De belangenvereniging van ouders in  de kinderopvang, BOinK, waarschuwt dat de Amsterdamse zedenzaak niet moet leiden tot een heksenjacht in de kinderopvang.
Voorzitter Jellesma zegt dat de aard en omvang van de zaak niet te bevatten is en dat mensen die dit met kinderen doen geestesziek zijn.Hij benadrukt dat de  andere 80.000 werknemers in de opvang  wel het beste met kinderen voorhebben.
Een moeder die twee jaar geleden al  melding maakte van misbruik van haar zoontje en een vriendje, werd door de  directeur van het kinderdagverblijf en
de politie niet serieus genomen. Dat heeft zij tegen de zender AT5 gezegd.

Hoewel er op dat moment nog geen enkel geluid richting de kinderopvang geuit is, waarschuwt meneer Jellema maar alvast. En omdat er bij ongeuite kritiek al direct de term heksenjacht in de mond genomen wordt, kan je wel verwachten wat de reactie zal zijn bij wel geuite kritiek.

Waarom is die man zo beducht voor reputatieschade van de kinderopvang?
Omdat de Belangenvereniging van ouders in werkelijkheid een vereniging is waarvan alleen oudercommissies binnen kinderopvang, buitenschoolse opvang , crèches en gastouderbureaus lid kunnen worden.
Die commissies betalen dan een contributie die afhankelijk is van het aantal groepen of bemiddelde kinderen. Wat er dus op neerkomt dat de commerciële instellingen in de kinderopvang voor de inkomsten uit contributie van BOinK zorgen. (En dat berekenen die organisaties natuurlijk weer door in hun tarieven).
Daarnaast ontvang BOinK voor projecten ook nog subsidie van OCW, het ministerie dat ook Stipko, de Stichting Promotie Kinderopvang subsidieert en als motto heeft “Kinderopvang, dat gun je ieder kind.”

Het is dus logisch dat men niet wil bijten in de hand die hen voedt. En beweert  de heer Jellema ook via de radio, dat hem niet is gebleken dat de kinderopvang te kort is geschoten in het toezicht op medewerkers. Ondanks de klacht van die moeder in 2008 die niet serieus genomen werd.

Het is wonderlijk dat je na zo’n incident volstaat met de bewering dat alle 80.000 werknemers het beste met kinderen voorhebben.
Dat had hij een week voor het bekend worden van het misbruik natuurlijk ook gezegd, en net als nu was dat dan een uitspraak geweest die niet op  wetenschap maar op een optimistisch vermoeden berustte.
We weten immers dat er veel mis is in de kinderopvang. Bijvoorbeeld op het punt van te grote groepen en ongekwalificeerde medewerkers en dat gemeenten op klachten van de ggd geen actie ondernemen.
Zie een artikel in de NRC hierover:
http://www.nrc.nl/economie/article2637309.ece/Kwaliteit_van_cregrave_ches_lijdt_onder_privatisering

site BOinK:  http://www.boink.info/home

site Stipko: http://www.datgunjeiederkind.nl/

Naschrift 14 december

Een dag later wordt in de Volkskrant al uit een genuanceerder vaatje getapt:

‘Geert Wilders slaagt er al niet in zijn Kamerleden goed te screenen, laat staan dat we 80 duizend medewerkers in de kinderopvang volledig  kunnen doorlichten’,zegt voorzitter Gjalt Jellesma van ouderbelangenvereniging Boink.
De branche zelf blijft nog vooral defensief:
Over  een verklaring omtrent het gedrag zegt Pico Kuiper, vicevoorzitter van de branchevereniging Ondernemers in de Kinderopvang: ‘Misschien moeten daar in de toekomst strengere eisen aan worden gesteld, maar we moeten van de kinderopvang  geen politiestaat maken.’

Wat kan je hier tegenin brengen als ouder?
Het onderstaande organigram op de website van BOinK geeft je een indruk waar die moeders in 2008 tegen op moesten boksen

1 Organigram medezeggenschap ouders

Deze afbeeldingen zijn inmiddels op de site van boink onzichtbaar gemaakt, of zoals ze daar misschien zeggen héél erg transparant.

Onderwerpen van gesprek bij de communicatielijnen (die in beide richtingen lopen):

 • 1 Onderwerpen van advies die gemandateerd zijn door locale oudercommissies (NB: kunnen voor verschillende lokale oudercommissies, verschillende onderwerpen zijn)
 • 2 Onderwerpen van advies die niet gemandateerd zijn door locale oudercommissies(NB: hoeven niet dezelfde te zijn, afhankelijk van mandaat aan centrale oc, zie onder 1)
 • 3 Communicatie vanuit centrale oc naar locale oc’s: notulen sturen, adviezen, peilingen. Vanuit locale oc’s: signalen afgeven aan centrale oc
 • 4 Intern overleg/ afspraken directie-management onderneming)
 • 5 Onderwerpen van advies OR-directie
 • 6 Informeel overleg
 • 7 Lokale Oudercommissies kunnen bij belangrijke aanstaande wijzigingen met elkaar overleggen, ook delen van ervaringen en documenten.
 • 8 Lokale oudercommissies- individuele ouders. Ouders kunnen signalen afgeven aan oudercommissie en andersom moet oc toetsen bij ouders, en weten wat er leeft.

Het is duidelijk dat BOinK een belangenorganisatie is. Maar om nou te zeggen dat de ouders hier het eerste en laatste woord hebben?

Nee, we hebben hier eerder te maken met zo’n overbodige korst van mee-etende managers lijkt me.

Burgerdienstplichtnummer

zaterdag 4 december, 2010

De Sociale Verzekeringsbank stuurt mij eind november een brief waarin staat dat ik een toeslag op mijn AOW-pensioen krijg omdat mijn partner nog geen 65 jaar is.
Dat laatste klopt en dus zal dat eerste ook wel waar zijn.
Maar, schrijft de SVB verder, de Tweede Kamer heeft een wetsvoorstel aangenomen om die toeslag vanaf 1 januari 2011 met maximaal 8% te verlagen.
Maar het is helemaal niet zeker of die verlaging doorgaat, schrijven ze verder, want de Eerste Kamer moet dit voorstel nog behandelen.
Echter als wij samen minder beuren dan € 1700 bruto, dan worden we niet gekort. Of ik maar even wil opgeven wat voor inkomsten ik heb naast mijn AOW.

Nu word ik in de aanhef van de brief aangesproken met mijn naam en mijn burgerservicenummer en dat zelfde nummer identificeert mij bij de Belastingdienst. En aangezien al mijn inkomsten bij die dienst bekend zijn, kan de overheid dus zelf prima vaststellen of ik wel of niet gekort moet worden.

Dus het is al een beetje vreemd dat de overheid jouw hun werk laat doen. Maar blijkbaar betekent dat woord service in burgerservicenummer de service die wij als burgers aan de overheid moeten verlenen. Het is dus eigenlijk een burgerdienstplichtnummer.

Het is echter nog gekker. Want je hoeft alleen maar je gegevens op te sturen als je minder dan € 1700 per maand krijgt en dat ook kunt bewijzen. Als je meer ontvangt hoef je niets in te sturen en word je automatisch gekort.
Inkomsten van uw partner hoeft u niet op te geven, schrijft de SVB, want die zijn bij ons bekend.
Waarom die wel en die van mij niet wordt niet uitgelegd.

Waar het dus op neerkomt is dat de mensen met de laagste inkomens het formulier moeten invullen en dat met bewijsstukken naar het SVB kantoor moeten sturen.
Vergeten ze dat, of begrijpen zij die rare brief niet, dan worden ze gekort.

Maar ergens toont de overheid zich  toch nog ruimhartig. Ze hebben een gratis antwoordenveloppe bijgevoegd.

“Wel voldoende frankeren” besluit het formulier.

Liberale casuïstiek

donderdag 25 november, 2010

Minister Opstelten verblijdt ons zo ongeveer om de dag met een ferme jongens stoere knapen voornemen, waardoor we ons zo langzamerhand wel vier keer zo veilig voelen als een paar weken geleden.
Zo benadrukte hij onlangs nog eens ieders recht op zelfverdediging.
Je ziet maar weer eens dat het werkt als mensen zich van hun voorbeeldfunctie bewust zijn, want onmiddellijk volgde een partijgenoot-burgemeester van een provinciestadje zijn voorbeeld en riep hij dingen in de trant van partijgenoot Rotschop Remkes hoe hij met overvallers om zou gaan.

Dat liet Luis Suarez zich niet ongezegd. Toen hij door een tegenstanders op zijn voet werd getrapt beet hij onmiddellijk van zich af.|
Applaus van de VVD tribune zou je verwachten.
Niks daarvan meneer Aptroot riep er schande van dat hij slechts 7 weken geschorst werd.
Allochtonen in een voorbeeld functie behoren juist niet van zich af te bijten als ze op hun teentjes getrapt zijn, en de overheid moest het tuchtbeleid maar eens van de KNVB overnemen.

Een dag later horen we dat een PVV kamerlid dat verzweeg dat hij voor valsheid in geschrifte werd veroordeeld, 6 weken is geschorst.
De heer Aptroot is de nationaliteit van betreffende persoon aan het uitzoeken denk ik, want ik heb nog niks van hem gehoord.

 

 

Maar wat er aan te doen?

dinsdag 17 augustus, 2010

Hieronder volgt de tekst van een ingezonden brief die op Het Moederfront geplaatst is.
Reacties zijn hier welkom, maar hebben waarschijnlijk een groter bereik daar.

Het is altijd bemoedigend om te merken dat andere mensen opvattingen delen, waarvan jij dacht dat je de enige was die ze koesterde.
En het is helemaal moedgevend als je ziet dat deskundigen die ideeën van jou onderbouwen met hun kennis of uitkomsten van onderzoek en ze zo nog krachtiger kunnen beargumenteren.
Om die redenen lees ik daarom altijd graag deze site, en ben ik ook blij met de response die ik krijg op de stukjes die op mijn weblog heb geschreven over die zogenaamde aanrechtsubsidie en de tweeverdieners ideologie.
Uit het aantal bezoeken, de woorden waar op gezocht werd en de reacties die ik krijg blijkt niet alleen dat de hele ‘aanrecht’ discussie niet alleen breed leeft maar ook de bron is van veel onbehagen.

Ik gebruik expres het woord onbehagen, omdat dit door mij -ik ben een tamelijk oude man – direct geassocieerd wordt met het befaamde artikel van Joke Smit “Het onbehagen bij de vrouw”, dat in 1967 aanleiding gaf tot het begin van de tweede feministische golf.
Nu moet ik mij inhouden om hier niet een enthousiaste, maar ellenlange opsomming te geven alle acties en resultaten die hier uit voorgekomen zijn, maar volsta ik met de constatering dat het op het juiste moment en in de juiste bewoordingen uiten van onbehagen het begin kan zijn van het bestrijden van de oorzaken ervan.

Want hoe bevredigend het ook kan zijn om elkaar te herkennen en te troosten, er is meer nodig om de situatie te veranderen.
En dat is wel nodig, want als ik het goed zie, staat er niet minder op het spel dan het recht om voluit te mogen functioneren als opvoeder, zonder culturele ontmoediging en fiscale bestraffing.
Hier en daar wordt er wel een gewezen naar een te ver doorgeschoten feminisme als het gaat over de tendens om alle vrouwen buitenshuis te willen laten werken, maar ik denk dat dit eerder een vorm van te kort schietend feministisch inzicht.
Het feminisme streefde er immers naar vrouwen te bevrijden van opgelegde rolpatronen, en niet om rolpatronen te vervangen door andere opgelegde rolpatronen.
Rolpatronen overigens waar mannen zich in nog veel sterkere mate laten bepalen, wat de meesten nog niet eens in de gate lijken te hebben. Daar is de emancipatie helemaal te vroeg opgehouden. (Het zou dan misschien ook beter zijn om in plaats van uitsluitend over feminisme ook eens wat vaker over gender emancipatie te spreken).

Ter zake. Hoe brengen we een derde golf op gang?
Zou deze site niet een goede plaats zijn voor het startsignaal?
Zou het geen goed idee zijn om met z’n allen eens een dagje te brainstormen, hoe we onze ideeën beter in de publieke aandacht en op de agenda van de beleidsmakers kunnen krijgen?

Meer over dit onderwerp in:
Tweeverdieners en duurzaamheid 31 mei 2010
Hoezo, aanrechtsubsidie? 3 maart 2010


%d bloggers liken dit: